Stanovy Spolu Slovákov z Bulharska

1. Názov a sídlo spolku: SPOLOK SLOVÁKOV Z BULHARSKA (SSB)

Nám. Hraničiarov 4/b, 851 03 Bratislava

2. Predmet a činnosť spolku

Spolok Slovákov z Bulharska je dobrovoľným združením Slovákov remigrovaných hlavne po II. svetovej vojne do bývalej Československej republiky ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky a Českej republiky, stotožňujúcich sa s cieľmi Spolku Slovákov z Bulharska (ďalej len „Spolok“). Hlavným cieľom Spolku je viesť členov k prehlbovaniu slovanského národného povedomia a v úzkej spolupráci s maticou Slovenskou zhromažďovať všetky dostupné materiály a fakty o živote, práci, dejinách, kultúre, obyčajoch a zvykoch Slovákov pred a po príchode do vlasti.
Spolok úzko spolupracuje s reemigrantmi – spolkami Slovákov z Juhoslávie, Maďarska a Rumunska.
Spolok je kolektívnym členom Matice Slovenskej.
Spolok vyvíja činnosť na celom území SR v plnom súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, svoje aktivity môže vyvíjať s obdobnými spolkami v Bulharsku, Juhoslávii, Maďarsku, Rumunsku a v Českej republike.

3.Orgány spolku a ich pôsobnosť:

 Najvyšším orgánom Spolku je Valné zhromaždenie členov Spolku, ktorého úlohou je:

 • prerokovať a schváliť Správu výboru o jeho činnosti a hospodárení,
 • určovať zameranie činnosti Spolku na ďalšie obdobie,
 • voliť výbor spolku a jeho predsedu,
 • schvaľovať celkový rozpočet a určiť výšku členských príspevkov,
 • schvaľovať menu stanov Spolku,
 • rozhodovať o zrušení Spolku dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

V období medzi dvoma valnými zhromaždeniami riadi celú činnosť Spolku „výbor“ a to najmä:

 • rozpracúva závery a uznesenia Valného zhromaždenia Spolku,
 • riadi a usmerňuje celkovú prácu spolku,
 • volí hospodára, tajomníka, a iných funkcionárov podľa potreby,
 • predseda výboru je štatutárnym zástupcom Spolku, zastupuje Spolok v styku so štatutárnymi orgánmi a predstaviteľmi spoločenských, záujmových organizácií a združení,
 • na rokovaniach Valného zhromaždenia a výboru Spolku sa uplatňujú zásady demokracie.

4. Zásady hospodárenia Spolku

Finančné prostriedky Spolku sa vytvárajú z členských príspevkov, z výťažku kultúrnych a spoločenských podujatí a z darov členov Spolku, dotácie od štátu a sponzorov.
Hospodár vedie finančnú evidenciu Spolku.

5. Členstvo v Spolku

 • členstvo vzniká dňom registrácie vo výbore Spolku,
 • člen Spolku, ktorý chce z neho vystúpiť, oznámi písomne toto svoje rozhodnutie výboru Spolku.

6. Práva a povinnosti členov Spolku

Člen Spolku má právo:

 • byť volený do orgánov Spolku,
 • zúčastňovať sa slobodnom a vecnom rokovaní o všetkých zásadných otázkach činnosti Spolku,
 • obracať sa s otázkami, pripomienkami a návrhmi na výbor spolku a žiadať na ne odpovede.

Člen Spolku je povinný:

 • zúčastňovať sa života Spolku,
 • prehlbovať svoje národné uvedomenie, činmi prejavovať svoj vzťah k Slovensku a k jeho dejinám a kultúre,
 • pomáhať zhromažďovať materiály o dejinách, kultúre a zvykoch svojich predkov,
 • pomáhať a solidarizovať sa s ostatnými členmi Spolku,
 • upevňovať bratské spolužitie Slovákov a Čechov,
 • rozširovať priateľské vzťahy medzi národmi a národnosťami na Slovensku a v Bulharsku,
 • presadzovať ciele Spolku a dodržiavať jeho stanovy,
 • platiť členské príspevky a aktívne sa podieľať na práci Spolku.

 
7. Zánik Spolku

Spolok zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, pričom o zániku Spolku rozhoduje Valné zhromaždenie.

8.Týmto sa rušia pôvodné stanovy spolku Slovákov z Bulharska registrované na Ministerstve vnútra SR z 15.8.1990 pod registračným číslom VVS/1-900/90-2807.

Štefan Červenák v. r.
predseda Spolku Slovákov z Bulharska

 

V Bratislave, dňa 09.10.2004
Zaregistrované MV SR dňa 29.11.2004 pod registračným číslom: VVS/1-900/90-2807-1

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist