Rozhlas

ARS Litera – 16. 7. 2021 – https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1605328

ARS Litera – 10. 6. 2022 – https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11442/1819956

21.4.2022Zahrajte mi túto – https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1702/1787967

11.6.2022 – Klenotnica ľudovej hudby – https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1612/1820642