e – ČASOPIS

Časopis Spolku Slovákov z Bulharska / Vychádza štvrťročne / Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy príspevkov / Neobjednané rukopisy nevraciame / Príspevky prijímame v elektronickej podobe / Uverejnením príspevku v časopise dáva autor redakcii súhlas na jeho uverejnenie

  • Šéfredaktor: Katarína Koňariková
  • Redakčná rada: Martin Mikuláš, Zuzana Trunnerová, Darina Voleková, Adriana Reptová, Martin Štrbka
  • Jazyková korektúra: Darinka Voleková
  • Grafická úprava: Anna Koláriková
  • Ilustrácie: Štefan Jančík, Lea Antalíková
  • Adresa redakcie: Radničné námestie 9, 821 05 Bratislava
  • e-mail: redakcia.fajauka@gmail.com
  • Internet: www.ssb.sk
  • ISSN: 2644-593X

 

Ročník I.
2019

1/2019
2/2019

Ročník II.
2020

1/2020
2/2020
3/2020
4/2020

Ročník III.
2021

1/2021
2/2021
3/2021
4/2021

Ročník IV.
2022

1/2022
2/2022
3/2022
4/2022

Ročník V.
2023

1/2023
2/2023
3/2023
4/2023

Ročník VI.
2024

1/2024