e – ČASOPIS

Časopis Spolku Slovákov z Bulharska / Vychádza štvrťročne / Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy príspevkov / Neobjednané rukopisy nevraciame / Príspevky prijímame v elektronickej podobe / Uverejnením príspevku v časopise dáva autor redakcii súhlas na jeho uverejnenie

  • Šéfredaktor: Katarína Koňariková
  • Redakčná rada: Martin Mikuláš, Zuzana Trunnerová, Darina Voleková, Adriana Reptová, Martin Štrbka
  • Jazyková korektúra: Darinka Voleková
  • Grafická úprava: Anna Koláriková
  • Ilustrácie: Štefan Jančík
  • Adresa redakcie: Radničné námestie 9, 821 05 Bratislava
  • e-mail: redakcia.fajauka@gmail.com
  • Internet: www.ssb.sk
  • ISSN: 2644-593X

FAJAUKA_Číslo 1_2019