STANOVISKO

Anna Koláriková

Stanovisko
Združenia spolkov Slovákov z dolnej zeme žijúcich na Slovensku
k spolupráci a úzkej súčinnosti s Krajanským múzeom Matice Slovenskej
 
Valné zhromaždenie Združenia spolkov dolnozemských Slovákov, ktoré sa konalo dňa 8. decembra 2010 v Jozefínskej knižnici Matice slovenskej zhodnotilo výsledky činnosti za uplynulé volebné obdobie a schválilo hlavné zameranie činnosti v nastávajúcom období.
 
Účastníci snemu s uspokojením konštatovali, že Združenie a jeho orgány vykonali za hodnotené obdobie veľký kus práce – najmä v oblasti oboznamovania slovenskej verejnosti s históriou a životom Slovákov na dolnej zemi a ich návratu do vlasti svojich predkov.
 
VZ konštatovalo, že publikačná činnosť, organizovanie vedeckého seminára s tématikou reemigrácie a repatriácie Slovákov zo zahraničia po II. Svetovej vojne do otcovskej vlasti, publikovanie článkov a odborných štúdií bolo možné len vďaka výdatnej pomoci a aktívnej spoločnej práci s Krajanským múzeom Matice slovenskej. Táto spolupráca s Krajanským múzeom, ako aj Historickým ústavom je pre Združenie životodarná.
 
Preto VZ vyslovilo Matici slovenskej a jej inštitúciám úprimné poďakovanie za doterajšiu podporu  a pomoc a deklarovalo vôľu i odhodlanie túto užitočnú spoluprácu naďalej rozvíjať a podporovať ich aktivity.
 
V tejto súvislosti však Združenie vyslovuje obavy, že by zamýšľané preloženie sídla Krajanského múzea i Historického ústavu Matice slovenskej do Martina citeľne zabrzdilo rozvíjajúci sa súčinnosť nielen so Združením, ale aj s celou plejádou ústredných orgánov, inštitúcií a ústavov sídliacich v Bratislave.
 
 
 
 
Doc. PhDr. Štefan Zelenák
Predseda Združenia dolnozemských Slovákov


Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist