POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Anna Koláriková

    

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok 2014

               

 

 

   I.     Údaje o zamestnancovi

 

Priezvisko

 

Meno

 

Rodné číslo (cudzí štátny príslušník uvedie dátum narodenia)

 

Titul (pred menom)

Titul (za priezviskom)

Adresa trvalého pobytu

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Štát

         

 

  II.     Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva

 

Fyzická osoba

Priezvisko

Meno

Titul (pred menom / za priezviskom)

 

Právnická osoba

Názov

Trvalý pobyt (fyzická osoba), sídlo (právnická osoba)

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Štát

DIČ:

Miestne príslušný správca dane:

           

 

III.     Údaje o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  - v eurách                                                     

 

 

 01

 

Daň – podľa § 15 zákona

(z r. 06  ročného zúčtovania  preddavkov na daň)

 

 

 02

 

Nárok na daňový bonus

(z r. 10  ročného zúčtovania  preddavkov na daň)

 

 

 

 03

 

Daň znížená o daňový bonus

(r. 01 – r. 02 ) > 0

 

 

 04

 

 

Daň na úhradu (z r. 17 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

 

 

 05

06

Daň na úhradu (z r.  04 tohto potvrdenia), zrazená zamestnancovi alebo zaplatená zamestnancom  v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume

Dňa:

 

 

 

Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v potvrdení sú pravdivé.

 

 

Potvrdenie vypracoval (a): ......................................................... Dňa: ....................................................                                                                                                                                                                      

                                            

                                                                                     

                                                                                                                         ...........................................................

                                                                                                                                              Podpis a odtlačok pečiatky

                                                                                                                                      zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

 
 Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist