Prvé stretnutie krajanov

Štefan Zelenák

Po skončení poslednej veľkej vojny došlo k pomerne početnej reemigrácii Slovákov zo zahraničia do vlasti svojich predkov. Popri krajanoch – presídlencoch z Maďarska, Juhoslávie a Rumunska, vrátili sa aj Slováci z Bulharska. Išlo o najmenšiu slovenskú menšinovú enklávu v európskom zahraničí.

Presídlenci z Bulharska, roztrúsení prakticky po celom bývalom Československu, veľmi pozitívne reagovali na nápad Štefana Zelenáka zorganizovať krajanské stretnutie. Niekedy začiatkom marca 1989 zvolal iniciatívnu skupinu (J.Kocka, J.Ďuriš, O.Hanko, O.Šproch), ktorá sa potom pustila do zorganizovania stretnutia Slovákov presídlených z Bulharska. Bola to náročná robota: zistiť adresy, zabezpečiť priestory, pripraviť kultúrny program, pozvať hostí, osloviť „našich farárov a učiteľov“ a pod.

Konečne nadišiel očakávaný deň: 2. júna 1989 v reštaurácii na bratislavských Kramároch sa zišli krajania z Bulharska žijúci vo vtedajšom Československu na svojom prvom, ale nie poslednom stretnutí. Všetci sa tešili, spomínali na spoločne prežité chvíle v rodných dedinách, na detské šibalstvá, hry na pažiti, či privykanie si na osobitnosti života po návrate do vlasti svojich predkov. a zo spoločne prežitej minulosti.

Mimoriadne úprimné a emočne nabité boli stretnutia a rozhovory s prítomnými učiteľkami – Mária Topoľská, Zuzana Sochová Ďuricová - a s ďalšími vzácnymi hosťami. Už aj toto prvé a dosiaľ citovo rezonujúce stretnutie v plnom rozsahu potvrdilo, že u našich krajanov sa v plnom rozsahu prejavili schopnosti seba definície. No k najsilnejším putám spájajúcim reemigrantov z Bulharska bol a ešte aj dnes doznieva spoločný osud umocnený presídlením a zo spoločne prežitej minulosti.

Veľký úspech prvého krajanského stretnutia viedol k tomu, že iniciatívna skupina pracovala ďalej a v roku 1990 došlo k založeniu a registrácii Spolku Slovákov z Bulharska. V roku 2004 došlo k spresneniu stanov a novej registrácii. V stanovách spolku sú jasne definované kľúčové úlohy a hlavný cieľ SSzB: !“...viesť členov k prehlbovaniu slovenského národného povedomia...zhromažďovať všetky dostupné materiály o živote, práci, dejinách, kultúre, obyčajach a zvykoch Slovákov pred a po príchode do vlasti svojich predkov...“

Úspech prvého krajanského stretnutia Slovákov z Bulharska členov výboru nášho spolku zaväzoval k ďalším stretnutiam. Tohoročné stretnutie je už XXV. a nemienime rezignovať ani v ďalších rokoch. Aktivity nášho spolku sú omnoho širšie ako len každoročné stretnutia. Toto konštatovanie potvrdzujú aj mimoriadne úspešné spolkové ročenky, odborné semináre, výstavy, prednášky, vystúpenia v printových a elektronických médiách.

Výbor nášho spolku zorganizoval aj tri autobusové zájazdy krajanov do rodných dedín v Bulharsku (Gorna Mitropolija, Podem, Brašljanica). Stretnutia s bulharskými priateľmi prispeli k hlbšiemu poznaniu spoločne prežitých rokov. Naši bulharskí krajania prijali naše pozvania a už dva razy navštívili Bratislavu a bližšie sa oboznámili s pozoruhodnosťami nášho hlavného mesta. Aj tieto stretnutia zanechali v účastníkoch veľmi dobré pocity.

Na našich každoročných stretnutiach naši krajania veľmi často spomínajú na zmysel našich ľudí pre vzájomnú pomoc v núdzi, súdržnosť, schopnosť prekonávať prekážky, odhodlanosť za pasy sa chytiť s neprajnými úskokmi osudu. Ich sila, ich úfnosť obstáť v „zhone žitia“ prinášala i prináša badateľné  výsledky. Zdá sa, že aj ďalšie generácie dokazujú odhodlanie vydržať ťažké chvíle a postupne dosiahnuť svoje predsavzatia. Stredná a mladšia generácia hľadá inšpiráciu u svojich predkov, ktorí čo ako tlačení k zemi a do zeme, dvíhali sa rozhodnutí ruvať sa o svoje miesto pod slnkom.

Naše spolkové stretnutia navštevuje nielen stredná generácia, ale aj tí mladší. Je to mimoriadne cenné zistenie, ktoré inšpiruje členov výboru nášho spolku k permanentnej inovácii v obsahovom  i organizačnom zabezpečení všetkých našich podujatí. Ukazuje sa, že tradícia krajanských stretnutí má ešte stále svoj význam. Dokazujú to nielen naše skúsenosti a obľuba u krajanov, ktorí žijú roztrúsení v Čechách a na Slovensku, ako aj ich ohlas v širšej verejnosti a u krajanov, ktorí remigrovali do vlasti svojich pradedov po poslednej veľkej vojne z ďalších krajín.Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist