30.stretnutie a Valné zhromaždenie

Anna Koláriková

30.výročie založenia spolku a Valné zhromaždenie

Stretnutie členov Spolku Slovákov z Bulharska a zároveň Valné zhromaždenie sa nieslo v znamení 30.výročia založenia Spolku. Konalo sa 20.októbra 2018 v Dome obchodných činností v Slovnafte. Zúčastnilo sa približne 140 osôb. Spolok k dnešnému dňu počíta 69 členov, z ktorých 55 bolo prítomných. Vážime si, že pozvanie prijali aj J.E. Jordanka Chobanova, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyna Bulharskej republiky na Slovensku, pán Samuel Jovankovič za SpolokSlovákov z Juhoslávie, pani Anna Piláriková za Spolok Slovákov z Maďarska.

Po privítaní hostí a prítomných predseda SSB p. Štefan Červenák predniesol krátku bilanciu o činnosti nášho spolku za uplynulý rok. V ďalšom bode p. Štefan Zelenák, čestný predseda zaspomínal, ako Spolok vznikol, akou cestu prešiel za tých 30 rokov svojej existencie. S hospodárením Spolku oboznámila prítomných pani Betka Folťanová. Nasledovali pozdravy hostí a nadväzne predseda spolku Štefan Červenák poďakoval odchádzajúcim členom Výboru a odovzdal im ďakovné diplomy. Rovnako ocenil aj Annu Pilárikovú a Samuela Jovankviča, Pavla Rozkoša (nebol prítomný), Michala Vagu, ktorým odovzdal ďakovné listy. Prostredníctvom Michala Vagu bol ďakovný list za podporu a spoluprácu s našim Spolkom odovzdaný aj starostke Jevišovky pani Bošiakovej, ktorá sa bohužiaľ nemohla nášho stretnutia zúčastniť.  Poďakovanie patrilo aj odchádzajúcemu predsedovi Spolku Štefanovi Červenákovi za 14 rokov pôsobenia a práce v Spolku a jeho manželke, ktorej bola odovzdaná kytica. Kyticu dostala rovnako aj veľvyslankyňa Bulharska J.E. Jordanka Chobanova a pani Anna Piláriková.

Počas celého večera boli premietané fotografie z našich stretnutí, zájazdov, súťaží a pod. O výber fotografií a celú projekciu sa postarala Katarína Koňariková. Prítomní si mohli pozrieť aj malú výstavku malieb Štefana Jančíka spojené s predajom.

Celým večerom nás sprevádzala moderátorka a členka výboru Darinka Voleková. Okrem iného poďakovala aj sponzorom, a to menovite firme , ktorá venovala kytice, Štefanovi Jančíkovi, ktorý venoval do tomboly jeden zo svojich obrazov a firme GENCO, ktorá venovala do tomboly 3litre olivového oleja.

Keďže skončilo dvojročné volebné obdobie súčasným členom Výboru, prítomným bol predložený návrh nových kandidátov, a to:

1.      Antalíková Magda

2.      Červenák Štefan

3.      Folťanová Alžbeta

4.      Hekel Pavol

5.      Jančík Michal

6.      Jánošíková Anna

7.      Koláriková Anna

8.      Komínková Viera

9.      Koňariková Katarína

10.  Kozmelová Lýdia

11.  Melichová Anna

12.  Voleková Darina,


ktorý členovia jednomyselne schválili. Nadväzne novozvolený výbor zvolil za predsedníčku SSB na ďalšie obdobie pani Katarínu Koňarikovú, ktorú Darinka Voleková potom predstavila prítomným v krátkom medailóniku a nová predsedníčka v závere poďakovala za svoje zvolenie a predniesla krátky prejav.

Po oficiálnej časti nasledovala voľná zábava, o ktorú sa postarala skupina A JE TO, pohostenie a losovanie tomboly.

-ako-Staršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist